Homepage

Symposium Kind en geloof

‘Als ze maar
gelukkig
zijn?!’

Vrijdag 30 september 2022 in Gouda van 15.30 tot 20.30 uur

Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving

Onze kinderen groeien op in een samenleving waarin alles leuk moet zijn. Genieten is het hoogste doel. Maar het is een tijdgeest die in een aantal fundamentele opzichten haaks staat op de Bijbelse boodschap. Op welke manier kunnen we de aandacht van onze kinderen richten op de Toekomst? Kunnen we hen op kinderniveau voorhouden hoe bekering en berouw er in hun leven uitziet? Kunnen we hen leren gehoorzamen, niet alleen wanneer ze dat zelf leuk vinden, maar omdat God het van hen vraagt? Durven we vrijmoedig tegen de stroom in te gaan en de focus van onze kinderen te verleggen? Tijdens het symposium hopen we hier over na te denken.

Het symposium wordt mede georganiseerd door de Bond van Hervormde ZondagsscholenDriestar Hogeschool en de TUA.

Hoofdlezingen

Opgroeien in een seculiere samenleving

Een schets van de seculiere samenleving waarin onze kinderen leven (algemene principes vanuit de tijdgeest). Praktische adviezen en richtingwijzers voor opvoeders en wat dat van christen-opvoeders vraagt die verlangen om kinderen mee te nemen op weg naar de Toekomst. Een praktische lezing met veel concrete en aansprekende voorbeelden die de leefwereld van kinderen (t/m 12 jaar) raken.

Spreker
Christine Stam – van Gent
(moeder, schrijft columns en artikelen voor het Reformatorisch Dagblad en andere media, verzorgt lezingen, werkte mee aan een kinderbijbel)

Hoe komen kinderen tot een leven voor en met God?

Waarom moet je als opvoeder (in brede zin) het kind al jong tot Jezus brengen en hoe doe je dat? Belicht vanuit de Bijbel en met praktische voorbeelden. Hoe kunnen ze Hem volgen en welke keuzes horen daarbij? Hoe kun je kinderen hierin begeleiden en bemoedigen in deze huidige samenleving met de verleidingen die daarbij horen?

Spreker
Ds. A. Th. van Olst
(Predikant CGK / Directeur EH)

Workshops

Er vinden twee workshoprondes plaats. U heeft de keuze uit veertien workshops. Voor elke workshopronde kunt u twee voorkeuren opgeven. We proberen u zoveel mogelijk in te delen bij de eerste keuze.

1. Memoriseren van Bijbelteksten
Memoriseren als middel om de aandacht van je kinderen te richten op wat blijft
Workshopleider: J.C. (Judith) van der Veer
Het Woord van God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Psalm 119:105). Het schijnt zijn licht over ons leven en wijst de weg. Als opvoeders mogen we onze kinderen helpen om dat Woord als een schat in hun hart te bewaren. Het memoriseren – uit het hoofd leren – van Bijbelteksten is daarbij een hulpmiddel. In deze workshop word je geïnspireerd en aangemoedigd om Bijbelteksten met kinderen uit het hoofd te leren. Ook krijg je ideeën aangereikt hoe je dat in de praktijk kunt doen.
2. Creatieve workshop bij het thema
Met elkaar aan de slag om een gezinsmoment voor te bereiden
Workshopleider: D. (Dietie) Gommer
Een kind moet genieten. Heel de samenleving is hierop gericht. Maar hoe ga je het gesprek aan met je kinderen om hen (ook) te laten ervaren dat dit niet het hoogste doel moet zijn van ons leven? We gaan met elkaar creatief aan de slag om een gezinsmoment voor te bereiden dat we vervolgens in eigen omgeving kunnen inzetten of doorgeven.
3. Kinderen leren omgaan met media
Opgroeien in een wereld vol prikkels
Workshopleider: J.J. (Sjaak) Jacobse
Hoe komt het dat kinderen al zo jong gefascineerd worden door schermpjes, bliepjes en digitale geluiden? Omdat wij als opvoeders er zo op reageren. Kinderen kopiëren ons gedrag. Dat maakt mediaopvoeding best ingewikkeld. Kinderen en jongeren groeien op in een wereld die vol prikkels zit. Ze lijken daar geen last van te hebben. Of is dat schijn? Tijdens deze workshop benadert Sjaak Jacobse het thema media vanuit persoonsvorming. Wat doet dit met kinderen en jongeren? Hoe kun je ze weerbaar maken? Wat kun je als opvoeder doen om ze als christen te wapenen tegen wat ze meekrijgen?
4. Hoop voor kinderen die niet genieten
Wat heeft de Toekomst voor zulke kinderen te bieden?
Workshopleider: C.A. (Erna) van Dulken
Wat als genieten niet vanzelfsprekend is … omdat je kind zich ‘anders’ ontwikkelt. Een workshop voor ouders van kinderen met (gedrags)problemen, betrokkenen uit hun omgeving óf de zondagsschool-/clubleider die worstelt met het kind dat anders doet en anders reageert. Een informatieve en interactieve workshop, waar ook zeker ruimte is om ervaringen en ideeën uit te wisselen.
5. Kinderen leren omgaan met groepsdruk
Over groepsdruk en keuzes in vrijetijdsbesteding
Workshopleider: J.A. (Albertine) Karels
‘’Mam, iedereen uit de klas heeft het. Dus ik wil het ook!’’ Groepsdruk. Hoe moeten we hier als ouders en leidinggevenden mee omgaan? Toegeven of juist niet? En kunnen we vanuit Gods Woord hierover meer ontdekken? Over deze vragen willen we graag verder nadenken tijdens de workshop. Samen hopen we te zoeken naar handreikingen om als ouders op een gezonde en christelijke manier om te gaan met groepsdruk.
6. De donkere kanten van de Bijbelse boodschap
Verstoren de donkere kanten van de Bijbelse boodschap het geluk (zelfbeeld) van een kind?
Workshopleider: Prof. Dr. M.J. Kater
Om deze vraag te beantwoorden zal eerst een introductie gegeven worden wat er theologisch gezien op het spel staat in deze vraag. Vervolgens met elkaar in gesprek gaan over wat ‘het geluk’ van een kind is. Alleen zo kun je zien of spreken over ‘donkere kanten’ van de Bijbelse boodschap (schuld en straf, zonde en oordeel) ‘stoorzenders’ zijn. Vragen die bijvoorbeeld aan de orde komen:
  • Is spreken over schuld belastend of bevrijdend?
  • Hoe kan straf juist een gelukbrenger zijn?
  • Leidt spreken over zonde tot een negatief zelfbeeld?
7. Kinderen al jong betrekken bij de kerk
Aandacht voor kinderen bij de eredienst en tijdens de (basis)catechese
Workshopleider: Ds. P.D. Teeuw
Er gebeurt veel om kinderen te betrekken bij de kerk. Preekboekjes bij de ingang, rugtasjes met materiaal mee voor in de kerk, aparte kindermomenten in de dienst, verhaaltjes voor de kinderen tijdens de preek... Geweldig! Als er één tijd is waarin het kind betrokken wordt bij de kerk, dan vandaag. Of aarzelen we? Tonen al die pogingen ook iets van onze verlegenheid? En… kan het misschien ook anders?
8. Met kinderen in gesprek over de doop
Wat is de betekenis van de doop en hoe ga ik met kinderen daarover in gesprek in relatie tot het hoofdthema?
Workshopleider: Ds. M.A. Kempeneers
De Heilige Doop bevat veel symboliek die kan helpen om de betekenis daarvan uit te leggen aan kinderen. Bijvoorbeeld, de besprenkeling wijst op een schoonmaakmiddel. Hoe maak je dan duidelijk dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden? Of het beeld dat de Heere Zijn Naam op het voorhoofd van het kind schrijft. Wat zeg je daarmee? Als derde worden ook wel de woorden ‘het erf van het verbond’ gebruikt. Wat betekent dat? Wat betekent het om gedoopt te zijn in onze seculiere samenleving? Geeft dat alleen maar plichten (je mag met een gedoopt voorhoofd niet naar...) of heb je daar ook voordeel van? Wat dan?
9. Leren Bijbellezen in een beeldcultuur
Ideeën om samen met kinderen uit de Bijbel te lezen en dit toe te passen op verschillende (creatieve) manieren
Workshopleider: E. (Elise) Pater
Wat zou je nu écht graag willen dat je kinderen geleerd hebben als ze na 18 of 20 jaar je huis verlaten? We leren onze kinderen al jong tandenpoetsen, beleefd zijn en rechts fietsen op straat. We leren hen ook dat het belangrijk is om de Bijbel te lezen en te bidden. Maar veel ouders vinden het lastig om hun kinderen te leren hoe ze de Bijbel begrijpend te lezen en zelf een moment van stille tijd vorm en inhoud kunnen geven. In deze workshop ga je aan de slag  met ideeën om je kinderen te begeleiden bij het leren Bijbellezen. Omdat we weten dat Gods Woord het belangrijkste Boek in het leven is!
10. Wat geef je je kind?
Het belang van spullen en kleding in het leven van een kind, materialisme en vreemdelingschap
Workshopleider: M. (Margreet) van den Berg
In onze tijd van welvaart klinkt het regelmatig: geef je kind minder spullen, of: kies voor een minimalistische levensstijl. Wat is goed voor een kind? In deze workshop (met veel interactie!) gaan we ons bezinnen op wat we kinderen geven. Is materialisme te voorkomen? Is minimalisme de oplossing? En hoe verhouden hemelse zaken zich tot aardse goederen als speelgoed en kleding?
11. Een positieve invulling van de zondag/kerk in het gezin
Een dag van uitzien naar de Toekomst en een verlangen naar God
Workshopleider: E.F. (Liesbeth) van Klinken
De zondag is bij uitstek de dag die ons en onze kinderen toerust voor een leven voor de Koning. Het is ook voor onze kinderen niet makkelijk om te leven als een vreemdeling op de aarde. Maar op zondag ontvangen we daarvoor genade, kracht en hoop. Hoe kun je de zondag in je gezin zo vieren dat de waarde van deze bijzondere dag merkbaar is? Hoe kunnen we onze kinderen helpen om te begrijpen en te ontvangen wat de Heere ons op die dag wil geven? Hoe wordt de ‘blijdschap van de HEERE’ (Neh. 8:11) ook voor onze kinderen een bron van blijdschap en daarmee een tegenwicht tegen alle aantrekkelijkheid van de seculiere wereld? De werkelijkheid is weerbarstig. Ook dat zal in deze workshop aan de orde komen.
12. Kinderpastoraat – In de wereld (van het kind) vandaag
Workshop voor ambtsdragers en leidinggevenden in het jeugdwerk vanaf 10 jaar
Workshopleider: C.M. (Kees) Codée
Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden uit het leven van kinderen (scheiding, overlijden e.d.) gaan we in gesprek rond een opengeslagen Bijbel. Wat zegt Gods woord en  hoe brengen wij het bij het hart van de kinderen? Een interactieve workshop met praktijkvoorbeelden die je tot bezinning brengen.
13. Het Evangelie komt uit een andere wereld
Hoe kun je eenvoudig en toch aantrekkelijk het Evangelie brengen aan niet-kerkelijke kinderen?
Workshopleider: Ds. A. Th. van Olst
Het Evangelie is voor kinderen. De Heere Jezus is daar duidelijk genoeg in geweest. Het Evangelie is juist ook voor kinderen. Maar hoe vertel je over de Heere Jezus aan kinderen die Hem niet kennen, die niet vertrouwd zijn met de Bijbelse boodschap? Kun je aansluiting zoeken? Dat zou mooi zijn. Hun denk- en leefwereld binnenstappen en zo over de liefde en genade van de Heere Jezus beginnen. Maar kan dat wel? Zijn er aanknopingspunten? Of komt het Evangelie zo vanuit een andere wereld?
14. Wandelen met God in het gezin
Hoe wandelen met God gestalte kan krijgen in het dagelijks gezinsleven
Workshopleider: W. (Thera) Bravenboer
In deze workshop bespreken we aan de hand van concrete voorbeelden hoe het wandelen met God gestalte kan krijgen in het gezin. We denken na hoe dit kan bij de eettafel, in de woonkamer en in de slaapkamer, in relatie tot het hoofdthema.

Programma

Hieronder vindt u de tijden van het programma, dat duurt van 15.30-20.30 uur. Ook is het mogelijk om vanaf een ander tijdstip deel te nemen aan het symposium. Als dit op u van toepassing is, wilt u dan bij het aanmelden aangeven in het opmerkingsveld vanaf welke tijd u hoopt te komen?

15:00Inloop
15:30Opening Symposium
door Dineke van der Wilt, projectleider Evangeliestek
15:45Inleiding op het thema
16:00Lezing 1
Opgroeien en opvoeden in een seculiere samenleving
door Christine Stam - van Gent
16:40Workshopronde 1
17:40Uitgebreide broodmaaltijd en soep
18:30Opening avondprogramma
18:45Lezing 2
Hoe komen kinderen tot een leven voor en met God?
door ds. A.Th. van Olst
19:30Workshopronde 2
20:30Ontmoeting met koffie of thee

Kosten

De kosten voor deelname aan het symposium zijn € 34,95 per persoon. Daarin is het volgende begrepen: Deelname aan het symposium, een uitgebreide broodmaaltijd met soep, het boek Leven voor de Koning (mocht u dit boek al hebben dan is het mogelijk om bij de stand van Evangeliestek het boek om te ruilen voor een ander boek uit deze serie).

Wanneer u een deel van het programma bijwoont, blijven de kosten gelijk.

Driestar Hogeschool biedt voor studenten van Driestar Hogeschool een speciaal tarief aan. Zij betalen € 22,95 bij deelname aan het symposium.

Leidinggevenden, ambtsdragers en leerkrachten hebben soms de mogelijkheid om kosten te declareren bij hun kerkelijke gemeente of hun werkgever. Bij betaling ontvangt u een factuur waarop staat dat er via IDEAL betaald is.

Bij eventuele verhindering van deelname aan het symposium na aanmelding zijn deze voorwaarden van toepassing.

Aanmelden

Graag aanmelden voor vrijdag 24 september!

Er zijn twee workshoprondes, voor elke ronde geeft u een 1e en 2e keus op. U wordt zoveel mogelijk bij uw 1e keus workshop ingedeeld. Als een workshop er niet meer bij staat in het formulier, is deze al vol!

LET OP:
Vanwege grote belangstelling voor het symposium is de plenaire zaal vol. Wel is er een collegezaal met een live-verbinding op groot scherm beschikbaar, waar u het plenaire gedeelte samen met andere deelnemers kunt volgen. De rest van het programma blijft hetzelfde. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Dineke van der Wilt.

Ervaring deelnemer vorige symposium
“Door het grote scherm en duidelijke live-stream waan je je in de grote zaal. Je hebt het voordeel dat je niet tegen andere hoofden aankijkt en je hebt een desk voor je, zodat je makkelijk aantekeningen kunt maken. Win-win vond ik!”

Terugblik en evaluatie

Graag horen we hoe u het symposium hebt ervaren. Via onderstaande buttons kunt u de evaluatie invullen en uitgebreid terugblikken. Bij de terugblik zijn ook de foto’s en video’s te vinden.

Route en contact

Het symposium wordt gehouden in het gebouw van Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD, Gouda. U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein aan de overzijde van de straat.

Heeft u nog vragen over het symposium? Neem dan contact op met Dineke van der Wilt.

2022 © Evangeliestek

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

info@evangeliestek.nl | www.evangeliestek.nl | 06-38322037

Algemene gegevens

2022 © Evangeliestek

Evangeliestek is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum voor kinder- en jongerenwerk vanuit de kerk (IKC).

info@evangeliestek.nl
www.evangeliestek.nl
0
6-38322037

Algemene gegevens